Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 Motortheorie.nl: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat;

1.2 Cursist/consument: de natuurlijke persoon die aan motortheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding inclusief CBR examen door middel van een daartoe ontwikkelde website.

1.3 Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Motortheorie zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die Motortheorie aan de cursist levert.

1.4 CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B/A/AMTH waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Motortheorie die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.6 De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Motortheorie.

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8 In deze algemene voorwaarden kan het woord “schriftelijk” ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.9 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Motortheorie deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Motortheorie niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door Motortheorie gedane aanbieding.

2.2 De door Motortheorie gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

 

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Motortheorie en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft verstuurd via de website en heeft geaccepteerd.

3.2 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door Motortheorie uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard, dan wel telefonisch of per mail en Motortheorie aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien Motortheorie nog niet heeft bevestigd aan de cursist.

3.4 Indien Motortheorie nog niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

 

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1 De datum waarop Motortheorie begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door Motortheorie en de cursist onderling afgesproken.

4.2 Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan Motortheorie te melden, waarna Motortheorie en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt. Indien de cursist dit 4 werkdagen tot op de cursusdag aangeeft, is dit te laat en worden de volledige kosten in rekening gebracht.

4.3 Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder

hiervan melding te maken aan Motortheorie is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Motortheorie.

 

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde voorwaarden. Indien de cursist deze verplichting niet nakomt is Motortheorie gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Motortheorie daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2 De cursist dient zorg te dragen dat Motortheorie alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3 De cursist zal de door Motortheorie eventueel ter beschikking gestelde gegevens, daaronder begrepen cursusmateriaal alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de cursist overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

5.4 Eventuele schade aan de door Motortheorie geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

 

Artikel 6 Verplichtingen Motortheorie

6.1 Motortheorie verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus, daaronder tevens begrepen het verzorgen van de lunch, docent en het vervoer naar de examenlocatie.

6.2 Motortheorie zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3 Motortheorie is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van Motortheorie aan de kant van de cursist is ontstaan en die Motortheorie aangerekend kan worden.

 

Artikel 7 Prijzen

7.1 De door Motortheorie gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Motortheorie en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Motortheorie te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is Motortheorie gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 De Cursist dient de kosten van de Cursusdag en het CBR-examen voorafgaand aan de Theoriecursus op de aangewezen wijze te voldoen. De mogelijkheid contant te betalen heeft enkel als doel de betalingsmogelijkheden voor de Cursist te vergemakkelijken. De Overeenkomst is bindend. Motortheorie behoudt zich het recht voor om bij de aanmelding de Cursist te verplichten om de betaling te voldoen via IDEAL.

8.2 Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 4.2 en 4.3, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Motortheorie.

8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Motortheorie gemaakt indien Motortheorie op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5 Motortheorie kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: ° Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ° Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; ° Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen; ° Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Motortheorie voortvloeiende verplichting; ° Cursist inbreuk maakt op rechten van derden; ° Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Motortheorie; ° Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven; ° Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6 Indien Motortheorie overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan Motortheorie verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar

Artikel 9 Overmacht

9.1 Motortheorie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt

9.2 Indien Motortheorie ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Motortheorie gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Motortheorie is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Motortheorie mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2 Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

10.3 Motortheorie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4 Motortheorie in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Motortheorie geleverde zaken.

10.5 Indien Motortheorie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Motortheorie beperkt tot directe schade.

10.6 De cursist vrijwaart Motortheorie tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Motortheorie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Cursist en Motortheorie zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1. Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat Motortheorie de gegevens van de Cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de Cursist zal Motortheorie de opgeslagen gegevens van de Cursist uit het systeem verwijderen.

12.2. De Cursist geeft aan Motortheorie de toestemming om zijn/haar gegevens binnen Motortheorie, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee Motortheorie samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

12.3. De Cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van Motortheorie kunnen schaden.

12.4. Motortheorie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder het nummer
27365172.

12.5. Enkel de website www.Motortheorie.nl en het op die website gepubliceerde telefoonnummer behoren toe aan Motortheorie.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelvoorkomende vragen over de theoriecursus.

Wij starten om 7:00 ’s ochtends met de cursus. Gedurende de cursus zijn er korte pauzes. Na de theoriecursus vetrekken we rond 12:30 naar het CBR om daar vervolgens het theorie-examen af te nemen. Dit duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Hierna ben je klaar!

Je ontvangt van ons een bevestigingsmail van je aanmelding. In deze e-mail staat een link naar de lesstof die wij tijdens de cursus gaan behandelen. Door de lesstof vooraf door te nemen ben je optimaal voorbereid op de theoriecursus en het examen!

Natuurlijk! De theoriecursus is voor iedereen goed te volgen, dyslexie, ADHD, leerproblemen of niet. Onze professionele docenten zijn hierop ingespeeld en bieden extra begeleiding waar nodig.

Je moet minimaal 16 jaar oud zijn op het moment dat je het motortheorie examen wil afleggen.

Wanneer jij het theorie-examen wil afleggen moet je in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Let dus goed op dat je legitimatiebewijs niet verlopen is op de dag van het examen. De reservering bij het CBR regelen wij! Hier hoef jij je dus geen zorgen om te maken.

Ervaringen van onze cursisten

Op zoek naar een professionele theoriecursus? Lees ervaringen van onze cursisten.

Inschrijven